سانتریفیوژ آزمایشگاهی ایرانی

Team info
Descriptionسانتریفیوژ - تجهیزات آزمایشگاهی علمینوگستر ELMINOGOSTAR http://elminogostar.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c%d9%88%da%98-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/
Created10 Jul 2019
Web sitehttp://elminogostar.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c%d9%88%da%98-%d8%a2%d8%b2%d9%
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsBOINCstats.com
Free-DC
SETIBZH
CountryNone
TypeNone
Members
Founder q4olbxqb0
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)