Team info
Descriptionquangninh province travel Chuong trình Tour Du L?ch Cô Tô 2020 kh?i hành t? Hà N?i gi?m giá t? ??% d?n ??% ch? còn t? 1.450.000 d. Mua tour s?m d? du?c giá uu dãi nh?t, s? lu?ng uu dãi có h?n m?i ngày. Du l?ch bi?n Cô Tô giá r? nh?t, khám phá bi?n Cô Tô - Qu?ng Ninh tuoi d?p v?i nhi?u di?m tham quan h?p d?n. Du l?ch bi?n d?o Cô Tô trong nh?ng nam g?n dây luôn là di?m d?n ua thích c?a du khách trong và ngoài nu?c, d?c bi?t là vào nh?ng ngày hè oi b?c hay các d?p l? h?i, du xuân d?u nam. Công ty du l?ch Khát V?ng Vi?t chuyên cung c?p các tour Cô Tô giá r? nh?t, ch?t lu?ng t?t nh?t th? tru?ng. Du?i dây là các Tour Du L?ch Cô Tô theo t?ng ch? d? mà Khát V?ng Vi?t dang cung c?p hàng ngày:
Created21 Feb 2020
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsFree-DC
SETIBZH
BOINCstats.com
CountryUnited States
TypeNone
Members
Founder pa07le
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)